วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารกรณีโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด-19) พร้อมแถลงข่าวแนวทางเปิดห้างสรรพสินค้าตามแนวทางมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2

จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารกรณีโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด-19) พร้อมแถลงข่าวแนวทางเปิดห้างสรรพสินค้าตามแนวทางมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 63 นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพิจารณาร่างประกาศจังหวัดมุกดาหาร ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) ซึ่งตามข้อกำหนด
ซึ่งสาระสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนได้แก่ ห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นและการเปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการเพิ่มเติมได้ ในส่วนที่เป็นการจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและให้บริการ รวมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ในร้าน ร้านเสริมสวย ร้านแต่งผม ตัดผมหรือทำเล็บ ยกเว้นส่วนที่เป็นโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดและการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ำ สวนสัตว์ สนุ๊กเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมส์ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนต สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื่อง ศูนย์ประชุม ทั้งนี้พื้นที่และกิจกรรมที่ดำเนินการได้ให้งดเว้นจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือดำเนินการอื่นใดให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และให้เปิดดำเนินการจนถึงเวลา 20.00 น.

นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การที่รัฐบาลตัดสินใจเพื่อเข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่สอง จำเป็นมากที่จะต้องผ่อนคลายเพื่อให้เศรษฐกิจไปได้ จึงต้องขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการห้องสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ทั้งมาตรการหลักและมาตรการเสริม ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าดำเนินการ 3 ขั้นตอนคือสแกนคิวอาร์โคตผู้มาใช้บริการทาง แอฟพลิเคชั่นที่กำหนดใช้ เพื่อบอกพิกัดของผู้มาใช้บริการ สอง การคัดกรอง ล้างมือ และขั้นที่ 3 คือ วัดอุณหภูมิ แล้วเดินเข้าห้างได้ ทั้งนี้ การกำหนดให้ใช้แอฟพลิเคชั่น จะช่วยในเรื่องการสวบสวนโรคในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และห้างเองยังต้องรักษาระยะห่าง ตามกำหนด ไม่ให้แออัด ส่วนร้านอาหารต่างๆ ก่อนเข้าก็ต้องมีการคัดกรองและมีแผงกั้นระหว่างที่นั่ง ส่วนร้านปุบเฟ่ อาหารต้องมีที่ปิดครอบ ซึ่งรายละเอียดต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางสาธารณาสุข ส่วนการปิด กำหนดให้เวลา 20.00 น. และขอให้ทางห้างได้ประกาศแจ้งผู้ใช้บริการเพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นมากเกินไป และงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อไม่ให้มีการรวมกันแออัด
ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ความเหมาะสมเรื่องเวลาในการเข้าใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น ในพื้นที่ปิดที่มีการผ่อนคลายในระยะที่สองต้องระวังเรื่องความแออัด และต้องรักษาระยะห่างให้ได้ตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ในการแถลงข่าวได้ตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าและ ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ ในการดำเนินการตามมาตรการหลักและมาตรการเสริมอย่างเคร่งครัดเพื่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

%d bloggers like this: