วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อุบลราชธานี…..พ่อเมืองอำเภอเดชอุดมเข้าสำรวจประชาชนที่ยากไร้และหาวิธีเข้าไปช่วยเหลือ

อุบลราชธานี…..พ่อเมืองอำเภอเดชอุดมเข้าสำรวจประชาชนที่ยากไร้และหาวิธีเข้าไปช่วยเหลือ

📣อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดมพร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพนงามและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลโพนงาม ลงพื้นที่บ้านโนนหนองค้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้ความช่วยเหลือนางไพวรรณ แก้วยอดคงและครอบครัว ราษฎรผู้ยากไร้ ยากจน ด้อยโอกาส ซึ่งอยู่อาศัยร่วมกับสมาชิกในบ้านรวม 14คน โดยสภาพบ้านชำรุด ทรุดโทรม ไม่มั่นคง คับแคบ มีขนาดกว้าง 2×3 เมตร จำนวน 2 ห้องไม่เพียงพอในการอยู่อาศัย ทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมทั้งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและช่วยเหลือด้านอื่นๆ ต่อไป

%d bloggers like this: