วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนกรกฎาคม คศ.2021

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วุฒิสภา นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เข้าพบ นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง และนายวิศาล บุปผเวส ที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

ทั้งนี้ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้รับทราบว่า ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่เกิดขึ้นมีอยู่หลายมิติ ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง ดังนั้น การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำควรต้องพิจารณาความเหลื่อมล้ำในทุกมิติให้มีความเกาะเกี่ยวกันและเป็นไปในสัดส่วนที่เหมาะสมกันในแต่ละมิติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: