วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีมอบชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และการสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.40 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีมอบชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และการสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา โดยมี สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี

นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะโรงเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส หรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ส่งผลให้เกิดระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในลักษณะการศึกษาในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งทางโรงเรียนยังขาดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีผู้สนับสนุนทุนในการดำเนินการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ชำรุดเสียหาย การสร้างระบบน้ำประปาและน้ำดื่มสำหรับบุคลากรและนักเรียน การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสุขภาวะที่ดี เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้มีความทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการฯ จึงได้ดำเนินการประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนเหล่านั้นจะได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา ทั้งในปัจจุบันหรือภายใต้วิกฤตการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: