วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง 1 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง 1 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา (หัวหน้าคณะ) นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

และรับฟังเกี่ยวกับแผนพัฒนาเกาะสีชังที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนเกาะสีชัง พร้อมทั้งรับฟังประเด็นที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยดำเนินการในด้านต่าง ๆ
จากนั้น เวลา 13.30 นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมอาหารการกินพื้นบ้านเกาะสีชัง (ข้าวมันส้มตำ) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นจากเงินสนับสนุนของสมาชิกวุฒิสภากรณีช่วยเหลือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โดยมีการมอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมให้แก่ชาวบ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนเกาะสีชัง และพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพการทำอาหารพื้นบ้านให้แก่ประชาชนเกาะสีชัง รวมทั้งส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าพื้นถิ่นให้มีมาตรฐานดึงดูดนักท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของชุมชนให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: