ณ ห้องประชุมสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร)

ณ ห้องประชุมสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในสมัชชารัฐสภาเอเชีย พร้อมด้วย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ และนายดล เหตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Meeting)

ว่าด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 1 ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly – APA) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหามาตรการของภาครัฐสภาในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: