วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 10 ก.ค.63 นางอมรรัตน์ ไชยนุรักษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนุวัฒน์ ทองสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดพังงา ร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดพังงา ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคารห้องสมุด) ชั้น 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดได้จัดตั้งขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรมบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม เป็นแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ดำเนินการด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรแปรรูปและการตลาด พร้อมเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร

แนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์ AIC มุ่งเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยรวบรวมช่าง เกษตร ปราชญ์เกษตร ที่เป็นเกษตรกรต้นแบบใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ ดึงกลุ่ม Young Smart Farmer เข้าร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งด้าน E-commerce การสร้าง Story และ Packaging รวมถึงมาตรการ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกรไทยมีองค์ความรู้และมีเครือข่ายที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยการเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรจากภาครัฐ ภาควิชาการภาคเอกชน และเกษตรกร

สำหรับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร ได้นำนิทรรศการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาจัดแสดง เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานและผู้ที่สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้ภายใต้การช่วยเหลือและให้คำแนะนำจากศูนย์ฯ

%d bloggers like this: