สรุปผลการประชุมวิปวุฒิสภา

สรุปผลการประชุมวิปวุฒิสภา

*** สรุปผลการประชุมวิปวุฒิสภา ***

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายคำนูณ สิทธิสมาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงผลการประชุมว่า ในการประชุมวุฒิสภา วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 นี้ ที่ประชุมจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่คาดว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอต่อวุฒิสภา ตามมาตรา 136 ของรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.ยุบเลิกบรรทัดตลอดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ….

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ที่ตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 ฉบับ คือ 1. ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. … และ 2. ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นอกจากนั้น จะมีการให้ความเห็นชอบพิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น ค.ศ. 1972

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
https://tinyurl.com/y975xhoz/download

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: