นครนายก แม่ทัพภาคที่1 ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้

นครนายก แม่ทัพภาคที่1 ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้

นครนายก แม่ทัพภาคที่1 ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้

กองทัพภาคที่ 1 จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ที่จังหวัดนครนายก พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่มอบบ้านให้นายสมศักดิ์ นิลผ่องอำไพร เลขที่ 106 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีหน่วยทหารของกองทัพภาคที่ 1 จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันดำเนินการ โดยมี นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอปากพลี พร้อมคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 1 ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัย มีความสุขอย่างพอควร และสร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

จากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านของนายเฉลียว จรสำราญ เลขที่ 108 หมู่ที่6 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก เพื่อทำพิธีมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีบรรยากาศที่เอประโยชน์ให้กับเจ้าของบ้าน เนื่องจากเจ้าของบ้านเป็นผู้ป่วยติดเตียงและยังมีลูกชายซึ่งพิการหลายด้าน มีฐานะยากจน ซึ่งทางคณะได้มอบสิ่งของ เครื่องนุ่มหม่ เครื่องอุปโภคบริโภค พัดลม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทางครอบครัว จากนั้นเดินทางต่อไปยังบ้านของนายประเสริฐ พรพรหม เลขที่ 118 หมู่ที่4 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทางครอบครัว สร้างความตื้นตันใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ที่ทรงเมตตา และจะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมต่อไป ก่อนเดินทางกลับ

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

%d bloggers like this: