จังหวัดพังงา จัดไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพังงา ณ วัดประพาสประจิมเขต (ถ้ำพุงช้าง) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา จัดไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพังงา ณ วัดประพาสประจิมเขต (ถ้ำพุงช้าง) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา จัดไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพังงา ณ วัดประพาสประจิมเขต (ถ้ำพุงช้าง) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

วันนี้ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพังงาโดยนายสาโรจน์ จิตตกาญจน์ ปศุสัตว์จังหวัดพังงากล่าวรายงานในนามของคณะผู้จัดงานโดยกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 ซึ่งมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทั้งประเทศ จำนวน 4,910 ตัว เพื่อนำไป ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และมีกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษ โดยมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงาดำเนินการรับบริจาคตัวโค-กระบือ หรือรับเป็นเงินบริจาคตามเป้าหมายโค-กระบือ จำนวน 30 ตัว
ทั้งนี้ผลการดำเนินงานโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพังงา ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเป็นตัวโค จำนวน 1 ตัว และบริจาคเป็นเงินเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 39,967.06 บาท กรมปศุสัตว์สมทบเพิ่มอีก 743,033 บาท รวมเป็นยอดเงิน 782,970.06 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทหกสตางค์) สำนักงานได้ดำเนินการจัดซื้อแม่โคจำนวน 30 ตัว ๆ ละ 27,000 บาท เพื่อดำเนินการมอบให้แก่เกษตรกร จำนวน 21 ราย ๆ ละ 1 ตัว และอาสาปศุสัตว์จำนวน 3 ราย ๆ ละ 3 ตัว เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเสียสละทำงานให้กับปศุสัตว์ในพื้นที่มาเป็นระยะเวลานาน โดยมิได้รับค่าตอบแทนใดๆ

สำหรับโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ก่อตั้งมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2552 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระราชดำริ ให้กรมปศุสัตว์ ดำเนินโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ให้มีโอกาสมีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และมีผลผลิตโค-กระบือไว้เป็นของตนเองในอนาคต และปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยเกษตรกรจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด เมื่อลูกโค-กระบือ ตัวที่ 1 ที่เกิดจากแม่โค-กระบือที่ได้รับจากโครงการฯ อายุครบ 18 เดือน ให้ส่งคืนโครงการฯ โดยตัวผู้จำหน่าย แล้วนำเงินส่งคืนโครงการฯ ตัวเมียขยายให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตตามระเบียบของโครงการฯต่อไป ส่วนลูกตัวที่ 2,3 หรือ 4 พร้อมแม่โค-กระบือ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยง เมื่อเลี้ยงและปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯครบสัญญา 5 ปี จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่จำนวน 8 อำเภอ แม่โคทั้งหมด 264 ตัว แม่กระบือ 9 ตัว พ่อกระบือ 2 ตัว
งานในวันนี้ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือร่วมใจของหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ที่สำคัญคือผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินและโค-กระบือ ให้กับโครงการฯ พร้อมมอบใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาคตัวโค จำนวน 1 ราย และผู้บริจาคเงินสมทบทุนเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 ราย พร้อมมอบสัญญายืมโค เวชภัณฑ์สำหรับโค ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24 ราย และคล้องพวงมาลัยรับขวัญโค-กระบือ ณ บริเวณคอกพักโคตามลำดับต่อไป

ขนกวรรณ พรหมทองผู้สื่อข่าวพังงาโทร082-1569162

%d bloggers like this: