มทบ.39 ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งมอบบ้าน ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มทบ.39 ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งมอบบ้าน ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มทบ.39 ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งมอบบ้าน ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานในการส่งมอบบ้าน ให้กับ นางฉวีวรรณ เรืองโคภา ตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคลฯ” ณ บ้านเลขที่ 193 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2563

มณฑลทหารบกที่ 39 ได้นำชุดทหารช่างจิตอาสาพระราชทานเข้าดำเนินการก่อสร้างบ้าน ให้กับ นางฉวีวรรณ เรืองโคภา ประชากรตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยได้เข้าดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมสภาพบ้าน นางฉวีวรรณ ฯ มีสภาพเก่าและทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ไม่มีความปลอดภัยในการพักอาศัย โดย นางฉวีวรรณฯ มีรายได้หลักในการเลี้ยงชีพด้วยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรับจ้างทั่วไป ทําให้รายรับไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีวิต แต่เนื่องจาก นางฉวีวรรณ ฯ เป็นคนขยันทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตและชอบช่วยเหลืองานสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงควรแก่การได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพบก ในการสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 200,000 บาท

โครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคลฯ หน่วยได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีที่พักอาศัยที่ดีขึ้น เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ให้ทุกหน่วยในกองทัพบก ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนเสริมสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคีของประชาชนในชาติ โดยมีสถาบันหลักของชาติ เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์รวมทางจิตใจอีกด้วย

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย #เทิดไท้ปีมหามงคลฯ
#มณฑลทหารบกที่39 #ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่39

Nara@Isara Christian รูป

%d bloggers like this: