วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปโครงการป้องกันน้ำเค็มรุกพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปโครงการป้องกันน้ำเค็มรุกพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ โดยน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย มาประยุกต์ใช้เพื่อการนำร่องแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยรูปแบบของ “แหล่งน้ำสามประสาน” โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง ให้การต้อนรับ
สำหรับรูปแบบของ “แหล่งน้ำสามประสาน” ประกอบด้วย เพิ่มน้ำจืด กดน้ำเค็ม เติมเต็มน้ำดี

1. การเพิ่มน้ำจืด ในรูปแบบการกระจายแหล่งเก็บกักน้ำจืดให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด โดยการใช้ร่องแกนซอยซีเมนต์เป็นกำแพงใต้ดินเพื่อกันและกดน้ำเค็มไว้ใต้ดินแล้วทำการเก็บกักน้ำจืดผิวดินให้ครอบคลุมเป็นพื้นที่ที่มากที่สุด
2. ช่วยเสริมแนวป้องกันการรุกของน้ำเค็มด้วยร่องแกนซอยซีเมนต์ ตามแนวกำแพงป้องกันตลิ่ง แนวคลอง หรือแนวที่ถูกน้ำเค็มรุก เพื่อช่วยลดทอนปริมาณน้ำเค็มที่ซึมผ่านเข้ามาในผืนดินให้ลดน้อยลง
3. ปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพน้ำจืดในแหล่งน้ำต่างๆ ด้วยกังหันเติมอากาศแบบโซล่าเซลล์ผสมผสานกับการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำ เพื่อให้น้ำจืดมีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติค่อย ๆ พลิกฟื้นกลับคืนมาอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: