ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 : วันที่ 30 กรกฎาคม 2563เวลา 08.30 นชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ดำเนินการโดย สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี เครือข่ายอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี เครือข่ายประชารัฐจังหวัดอุดรธานีเครือข่ายสื่อวิทยุจังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานี มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม STRONG โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารดังนี้
1.ปปช.ภาค 4
2. ผอ.ปปช.จังหวัดอุดรธานี
3.เจ้าหน้าที่.ปปช.จังหวัดอุดรธานี
4.เจ้าหน้าที่.ปปช.จังหวัดอุดรธานี
5.นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธาน
6.นายสรรค์ชัย นาควันธนกิจ รอง 1
7.นายชาญวิทย์ ศรีสะอาด รอง 2
8.นายนวคม เสมา เลขา
9.นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง นายทะเบียน
10.นายลำดวน อ่อนละมูล ประชาสัมพันธ์
11.นางสาวรจนา สดงศรี กรรมการ
12.นางสาวธาริดา สุทธิแพทย์ กรรมการ
13.นายสมชัย โสดเสียว กรรมการ
14.นายสำเนียง ศิริรัตนพงษ์ กรรมการ
15.นายกณวรรน์ ศรีนัจฉิม กรรมการ
16.นายสนธยา อุดชาชน กรรมการ
17.ดร.ชานนท์ เศรษฐแสงศรี กรรมการ

18.นายธนกฤต วิทยารัตน์กรรมการ

19.นายโชคอนันต์ ธรรมโหร กรรมการ

โดยมีเครือข่ายสมาชิกสามัญร่วมเข้าประชุม 100 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

%d bloggers like this: