วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

นำโดย นายเฉลา พวงมาลัย ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในประเด็นการปฏิรูปการศึกษา และการบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เพื่อจะได้นำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. เพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้สัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: