วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือและติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับงานชลประทานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปและติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือ แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) การบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยภาพรวม บรรยายโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน 2) ประวัติความเป็นมา สถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา บรรยายโดย นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และ 3) ความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา บรรยายโดยนายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการได้กล่าวว่าหากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบชลประทานสมัยใหม่ต้องคำนึงถึงระบบนิเวศน์ และความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เป็นหลัก สำหรับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการฯ นี้อย่างเร็วที่สุด

ทั้งนี้ องคมนตรีได้กล่าวกับผู้ปฎิบัติงานทุกคนให้คำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของน้ำเป็นสำคัญ ตามยุทธศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่กล่าวว่า “น้ำคือชีวิต” ไม่ใช่เพียงแต่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่รวมถึงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งออกล้วนมาจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นสำคัญรองจากการท่องเที่ยวและการส่งออกอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนบูรณาการร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: