วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วุฒิสภา นำโดย นายมณเฑียร บุญตัน กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแพร่ ติดตามการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

และติดตามการเสริมพลังความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการในจังหวัดแพร่ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนองค์กรด้านคนพิการในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

จากนั้น เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการเข้าร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ณ สมาคมสายใยน้ำใจแพร่ และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมาธิการจะได้นำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: