วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ราชบุรี/ชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและผู้ป่วยผู้พิการในชุมชนประจำปี 2563.

จ.ราชบุรี/ชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและผู้ป่วยผู้พิการในชุมชนประจำปี 2563.

เมื่อวันที่15สิงหาคม2563เวลา10.00น.ที่สำนักงานกลุ่มศมานันท์พัฒนา เขตเทศบาลเมืองราชบุรีนายทวีป เหนือมงคล ประธานกลุ่มศมานันนท์พัฒนาจังหวัดราชบุรีพร้อม นางสาววาสนา เหล่าวณิชวิศิษฎพร้อมด้วยสมาชิก 7 องค์กร ได้แก่ เทศบาลเมืองราชบุรี สถาบันพัฒนาชุมชน สหพันธ์พัฒนาชุมชนเมืองแห่งชาติ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายบ้านมั่นคง ชมรมชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก 7 องค์กรหลังในชุมชนมีความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่มีรายได้น้อยผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเสมอภาคและทัดเทียมกันเพื่อให้สังคมในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสามารถอยู่คู่กับสังคมได้ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคต.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: