ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่ 4 ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า จัดกิจกรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ผักครัวเรือน

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่ 4 ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า จัดกิจกรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ผักครัวเรือน

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่ 4 จัดกิจกรรมรูปแบบใหม่ New Normal รณรงค์กิจกรรม อยู่บ้านดี มีสุข พอเพียง เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเชียงทอง และ workshop

กิจกรรมการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักและการใช้สารจุลินทรีย์ในการปลูกผัก ภายในครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างวัฒนธรรมการปลูกผักประจำครัวเรือน อยู่บ้านดี มีสุข พอเพียง โดยมีประชาชนกลุ่มสตรีตำบลนาโบสถ์ และตำบลเชียงทอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ตำบลนาโบสถ์ และศาลาเอนกประสงค์ บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

%d bloggers like this: