วันอังคาร ที่ 19 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หัวหน้าสำนักงาน กฟก. สาขาเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและหลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 หัวหน้าสำนักงาน กฟก. สาขาเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและหลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ พิทักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหล่มสัก จำกัด ได้รับทราบภารกิจการดำเนินดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร ฯลฯ ในวันประชุม เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ สหกรณ์การเกษตรหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

%d bloggers like this: