Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บำรุงรักษาต้นไม้บริเวณหนองตาเพชร ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บำรุงรักษาต้นไม้บริเวณหนองตาเพชร ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้นำท้องที่ ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 25 คน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และรดน้ำต้นไม้ บริเวณหนองตาเพชร ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ทำให้บริเวณพื้นที่หนองน้ำมีความสะอาด เรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน