Reporter&Thai Army Uncategorized

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสา พร้อมด้วยจิตอาสาจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯและภูมิทัศน์โดยรอบ

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสา พร้อมด้วยจิตอาสาจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯและภูมิทัศน์โดยรอบ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 พันเอก นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 38 /เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วม กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ และภูมิทัศน์โดยรอบ โดยบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดน่าน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ที่ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้มีการดำเนินงาน ตามโครงการ“อปท.ร่วมใจ บำรุงรักษา แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งหลังจากการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้สำเร็จลุล่วง สมพระเกียรติ ตามโบราณ ราชประเพณี และเพื่อเป็นการบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อนำไปจัดทำน้ำอภิเษก และน้ำสรงมุรธาภิเษกให้อยู่ในสภาพที่ใสสะอาด มีการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีความพร้อมที่จะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปประกอบพิธีสำคัญอยู่เสมอ และสมพระเกียรติ เคียงคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยต่อไป บ่อน้ำทิพย์วัดสวนตาล ตั้งอยู่ภายในวัดสวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตามตำนานกล่าวว่าพระเจ้าติโลกราช เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อครั้งยกทัพมาตีข้าศึกที่เมืองน่าน ได้มีพระอาการประชวร ทรงนำน้ำในบ่อน้ำแห่งนี้มาดื่มและอาบ ทำให้ทรงหายจากพระอาการประชวร จึงโปรดให้ข้าราชบริพารนำก้อนอิฐมาล้อมรอบตาน้ำและได้นำน้ำในบ่อมาประกอบพิธีสร้างพระเจ้าทองทิพย์เพื่อเป็นอนุสรณ์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหารวัดสวนตาล ซึ่งภายในประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่านมานานกว่าห้าร้อยปี ประกอบกับพระเจ้าทองทิพย์ได้เล็งพระเนตรมายังบ่อน้ำทิพย์นี้พอดี จึงเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวน่านเคารพนับถือมาอย่างยาวนาน มีการนำน้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้ไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน