ร้อยเอ็ด…โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์คนรักคลอง”


ร้อยเอ็ด…โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์คนรักคลอง”
*สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และ พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ แนวพระราชดำริต่าง ๆ ในบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

**วันนี้ (15 ธ.ค. 61) ณ บริเวณสะพานลำห้วยโพนทอง ในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทองเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง”…”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในรูปแบบจิตอาสา มาร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน โดยเดินรณรงค์จากหน้าปั้มบางจาก ผ่านตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทอง และนำกากน้ำตาล ลูกบอล EM.โยนลงในลำห้วยโพนทอง ระยะทาง 3 กิโลเมตร
***นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง

 

กล่าวว่า (คลิป)นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชนและประเทศชาติ อำเภอโพทอง จ.ร้อยเอ็ด ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน มาจัดกิจกรรม”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนริมน้ำ พร้อมกิจกรรมเดินรณรงค์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ชุมชนริมน้ำมีวิถีชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน