วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี 63 “พลเมืองตื่นรู้สู้ภัย Covid-19 และความอยู่ดีมีสุขในวิถีปกติใหม่”

เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี 63 “พลเมืองตื่นรู้สู้ภัย Covid-19 และความอยู่ดีมีสุขในวิถีปกติใหม่”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น “พลเมืองตื่นรู้สู้ภัย Covid-19 และความอยู่ดีมีสุขในวิถีปกติใหม่” เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาควิชาการ และภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจังหวัดขอนแก่น
โดย รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นเป็นการ TED TALK ทางเลือกทางรอดของคนขอนแก่นในภาวะวิกฤตสุขภาพ ซึ่งวิทยากรรับเชิญที่มาร่วม TED TALK นั้น ก็มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ หลากหลายประเด็น -Okas การสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง

โดย คุณณัฐวุฒิ กรมภักดี จากกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน -ป่า น้ำ ทางรอดในภาวะวิกฤตสุขภาพ โดย คุณนริศร จรรยานิทัศน์ จากกลุ่มบ้านไผ่น่าอยู่ -การกระจายทรัพยากรในภาวะวิกฤต กรณีตลาดเขียว โดย คุณจงกล พารา ตัวแทนจากตลาดเขียวขอนแก่น -การกระจายทรัพยากรในภาวะวิกฤต กรณี ครัวกลางขอนแก่น โดย คุณกาญจนา สมบูรณ์ ประธานชุมชนศรีจันทร์ -การรับมือเมื่อชีวิตอยู่ในภาวะวิกฤต โดย คุณเกษราภรณ์ หลวงจันทร์ ร้านล้อไม้เฟอร์นิเจอร์ และปิดท้ายช่วง TEDTALK ด้วย ภาพรวมการรับมือและการปรับตัวของขอนแก่นในภาวะวิกฤต

โดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านถ่ายทอดออกมาได้น่าสนใจเป็นอย่างมาก
หลังจากนั้น จึงได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นใน 3 หัวข้อการทำงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น คือ 1.แนวทางความร่วมมือส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของกลุ่มเปราะบาง 2.มองวิถีเมืองและชนบทผ่านสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤต 3.การส่งเสริมและพัฒนาให้ขอนแก่นเป็นเมืองจักรยาน โดยทั้ง 3 ประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักที่ทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนกันมาตั้งแต่ปี 2560 และเป็นประเด็นที่จะขับเคลื่อนกันต่อในปีต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

%d bloggers like this: