ณ หอวัฒนธรรม นครบาลเพชรบูรณ์ กรมการจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดงานCo-Payment

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ หอวัฒนธรรม นครบาลเพชรบูรณ์ กรมการจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดงานCo-Payment

ณ.ห้องประชุม หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ นายโกวิทย์ ศรี แห่งโคตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษา โดยภาครัฐและเอกชน นายโกวิทย์ ศรีแห่งโคตร ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง สถานประกอบการต่างๆ มีการปรับลด ปลดพนักงานเป็นจำนวนมาก บางแห่งก็ปิดกิจการลง จึงส่งผลให้มีตัวเลขอัตราว่างงานเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ ของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการอนุมัติโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหา การว่างงาน ไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ

ซึ่งหนึ่งในโครงการเหล่านั้นก็คือโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน ด้วยการจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานCo-Payment โดยกรมจัดหางานกระทรวงแรงงาน เป็นโครงการส่งเสริมการลงทุน และเพิ่มการจ้างงาน ในภาพรวม ช่วยเหลือผู้จบการศึกษาใหม่ ให้ได้มีงานทำ และช่วยเพิ่มทักษะประสบการณ์ ในการทำงาน ก่อให้เกิดรายได้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้นายจ้าง และสถานประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจไทด้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มการจ้างงานในภาพรวม
การจัดงานในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีสำหรับนายจ้าง และผู้จบการศึกษาใหม่ รวมถึงผู้ว่างงาน โดยนายจ้างจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ในการจ่ายค่าจ้าง 50 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงานมีโอกาสได้ทำงาน ด้วยการสมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง โดยมีตำแหน่งงานรองรับเป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นโอกาสดีของทั้งสองฝ่าย

%d bloggers like this: