วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หน่วยงานด้านการบินผนึกกำลัง ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารกรอกข้อมูลผ่าน CM-CHANA ก่อนเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่จังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ อส.ช่วยเสริมกำลังในการคัดกรอง

หน่วยงานด้านการบินผนึกกำลัง ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารกรอกข้อมูลผ่าน CM-CHANA ก่อนเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่จังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ อส.ช่วยเสริมกำลังในการคัดกรอง

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านช่องทางสนามบิน โดยมีนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) ผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการธุรกิจการบินเชียงใหม่ (Airline Operators Committee : AOC) และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยจากการรับทราบแนวทางปฏิบัติการคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบว่าได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การกำหนดระยะห่างของการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้โดยสาร ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทางต้องกรอกข้อมูลลงใน “CM-CHANA” เพื่อติดตามตัว ซึ่งปัจจุบันสายการบินต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารดำเนินการกรอกข้อมูล ตั้งแต่สนามบินต้นทาง โดยมีป้ายประชาสัมพันธ์ให้สแกน QR code “CM-CHANA” ทั้งบริเวณเคาน์เตอร์เช็กอิน และในระหว่างการรอเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ซึ่งเมื่อผู้โดยสารกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะได้รับข้อความ SMS ตอบกลับไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ และให้นำข้อความดังกล่าวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกันเป็นหมู่คณะ สามารถลงทะเบียนเพียงคนเดียวพร้อมแจ้งจำนวนผู้ติดตาม เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คณะกรรมการธุรกิจการบินเชียงใหม่ (Airline Operators Committee : AOC) และเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรค และสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ท่าอากาศยานเชียงใหม่

%d bloggers like this: