สุราษฎร์ธานี // มรส.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

มรส.ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ข่าว : พจน์ คำจันทร์

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรื่อง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ราชบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม ประกอบกับ จังหวัดต่าง ๆ เริ่มพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการควบคุม ป้องก้น เฝ้าระวังและลดโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และเห็นสมควรกำหนดมาตรการเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปสู่นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงออกประกาศเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ดังต่อไปนี้

1.ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อราชการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้างานหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย กำกับ ดูแลและมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง(Work From Home) และพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด หรือหากมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการ เกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน งานพัสดุ การให้บริการและติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงานและให้บุคลากรมาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น

2. ขอให้นักศึกษาและบุคลากรหลีกเลี่ยงการออกจากสถานที่พักอาศัย การเดินทางไปยังที่ชุมนุมชน หรือการพบปะบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น และมีหน้าที่ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

3. ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์หรือตามธรรมชาติของรายวิชาหากมีการวัดและประเมินผลในระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการอื่นนอกจกการทำข้อสอบในห้องสอบหรือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report)หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอน

4. กรณีงานที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การดูแลนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย หรืองานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานประกาศกำหนด ให้บุคลากรนั้นมาปฏิบัติงานตามปกติ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายกำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล ปรับวันหรือเวลามาปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

5. ในกรณีจำเป็นเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล อาจจัดให้มีการประชุมหรือปรึกษาหารือระหว่างบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กรอนิกส์ หรือสั่งให้บุคลากรใดมาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็นได้

6. หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายกำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลอาจกำหนดรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศนี้ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น.

%d bloggers like this: