พิธีเปิดงานฤดูหนาว งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 และการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564

พิธีเปิดงานฤดูหนาว งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 และการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานฤดูหนาว งาน OTOPของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 และการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์ศิลป์ถิ่นล้านนา ล้ำเลอค่าสู่สากล” การให้บริการของภาครัฐ ตามภารกิจของหน่วยงาน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ การมีส่วนร่วมของผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น การจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกร้านกาชาด การออกร้านผลิตภัณฑ์ของชุมชน OTOP การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม 2563) เวลา 18.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฤดูหนาว งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 และการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และนายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสนับสนุนการจัดงานฯ ในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมบูรณาการกับจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนเวทีกลาง กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์ศิลป์ถิ่นล้านนา ล้ำเลอค่าสู่สากล กิจกรรมนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์วิถีแห่งภูมิปัญญาพื้นบ้าน และกิจกรรมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “งามสง่า อย่างมีคุณค่าสู่สากล” ปีที่ 88

โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ จะได้รับรางวัลดังนี้
– ตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ จะได้รับมงกุฎเพชร สายสะพาย ผ้าคลุมและถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000.- บาท
– ตำแหน่งรองอันดับ 1 ได้รับมงกุฎเพชร สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 50,000 บาท
– ตำแหน่งรองอันดับ 2 ได้รับมงกุฎเพชร สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 30,000 บาท
– ตำแหน่งรองอันดับ 3 ได้รับมงกุฎเพชร สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 25,000 บาท
– ตำแหน่งรองอันดับ 4 ได้รับมงกุฎเพชร สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท
– ตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน ได้รับสายสะพาย ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 10,000 บาท

ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ จะทำหน้าที่เป็นทูตสายสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในระดับจังหวัด และในระดับประเทศทั้งนี้ การจัดงานงานฤดูหนาว งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 และการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564 อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เข้างานต้องล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ที่จุดบริการ และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมงาน และให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: