(recieved mail)เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี(red arrow left)

(recieved mail)เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี(red arrow left)
วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
– โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

– มอบหมาย นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกเยี่ยมติดตามดูแลแนะนำให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ นักเรียนนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
– ซึ่ง ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบทุนการศึกษารายละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภครายละ ๑ ชุด รวมมอบจำนวน ๑๓ ราย

– โดยมี รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดีมหาวิทยาราชภัฎอุดรธานี ผู้แทนนายอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี คณะครูอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี โรงเรียนสตรีราชินูทิศและโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ร่วมเยี่ยมเป็นกำลังใจนักเรียนและนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

%d bloggers like this: