(คลิป) ผบ.มทบ.33/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ อ.อมก๋อย  รอบ 3  เดือน

(คลิป) ผบ.มทบ.33/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ อ.อมก๋อย  รอบ 3  เดือน

ผบ.มทบ.33/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ อ.อมก๋อย รอบ 3 เดือน

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 10.30 น. พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33/ผอ.ศมพ. อ.อมก๋อย เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ อ.อมก๋อย รอบ 3 เดือน โดย ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงาน ทั้ง 6 แผนงาน ตามแผนแม่บทในการดำเนินงานของ ศมพ.อ. อมก๋อย ซึ่งในปี 64 เป็นปีสุดท้ายตามแผนแม่บทในระยะ 5 ปี

โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาในเรื่องของพื้นที่ปลูกฝิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในพื้นที่เป้าหมาย 8 หมู่บ้านที่เคยมีการลักลอบปลูกฝิ่นในปีที่ผ่านมา ในปีนี้ไม่มีการลักลอบปลูกฝิ่น แต่สามารถตรวจพบนอกพื้นที่เป้าหมายเพียง 0.52 ไร่และได้ดำเนินการตัดทำลายเรียบร้อยแล้ว สำหรับการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาสามารถ เลิกเสพได้จำนวน 347 คน โดยการดำเนินงานในปีนี้ มุ่งไปที่การส่งเสริมให้ หน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้ง ท้องที่ ท้องถิ่น ได้มี มาตรการด้านการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาด ของยาเสพติด เพื่อเป็นรากฐาน ต่อไปในอนาคต หลังจาก ที่ครบ กำหนดของการดำเนินงานตามแผนแม่บท ของ ศมพ.อ.อมก๋อย แล้ว โดยให้มุ่งเน้น การสร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมทั้งการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: