วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

บริเวณสระน้ำ นางสาวธรรมรส ไชยพลงาม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้องขอเรื่องขาดแคลนแหล่งน้ำ

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น ณ. บริเวณสระน้ำ นางสาวธรรมรส ไชยพลงาม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้องขอเรื่องขาดแคลนแหล่งน้ำ

เวลา 9.30 น นายเสกสนห์ ชูสินธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วย นายปุณวัฒน์ วงสนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร นางสาว รวิพร เพชรล้อมทอง เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ นาย เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นผู้อำนวยการศูนย์ .AIC มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายไสว คำพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด รวมถึงกำนัน ผู้ช่วย ได้มาร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม ที่ขาดแคลน แหล่งน้ำ เนื่องจาก ปัญหาภัยแล้ง ของ หมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านโป่งมะขามหวาน ตำบลช้างตะลูด อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม ได้มาร่วมรับฟัง และชี้แจง สะท้อนปัญหา ของพื้นที่ ถึงเรื่องการขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

นายปุณวัฒน์ วงสนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตร ได้กล่าวว่า ในฐานะของสภาเกษตรมีหน้าที่ในการที่จะรับรู้เรื่องปัญหา และสะท้อนปัญหา เพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ไข และพร้อมที่จะดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือ และขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน ต่างๆ ที่เข้ามาร่วม และมีหน้าที่ นำไปพิจารณา เพื่อหาทางแก้ไข ตามกรอบที่เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่เสนอ และในส่วนของสภาเกษตรกรเอง ก็จะนำเข้าไปที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อที่จะ ได้หาทางออก ผ่านสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่กระทรวงทบวงกรม ทั้งหลาย ในการที่จะประสานความร่วมมือให้เกิดขึ้นจริง เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ ได้มีการช่วยเหลือตัวเองมาตลอด โดยไม่มีการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐใดๆ จนได้มารู้จักสภาเกษตรกร จึงได้ร้องขอให้สภาเกษตรกรช่วยเหลือ ในเรื่องของการ ติดต่อประสาน กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือต่อไป

%d bloggers like this: