วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสาร ด้านพลังงาน เพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชนจังหวัดฯ

พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสาร ด้านพลังงาน เพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชนจังหวัดฯ

การประชุมคณะทำงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน

การประชุมคณะทำงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน เพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ การจัดประชุมคณะทำงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสาร ด้านพลังงาน เพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดประชุมเพื่อให้คณะทำงานโครงการ มีความเข้าใจตรงกันในแผนการบริหาร และแผนการดำเนินการโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมาย และเพื่อสร้างการยอมรับแลให้ความไว้วางใจต่อนโยบายการพัฒนาพลังงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 23 คน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: