ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 3 เปิดประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโพธิ์ทอง

7 มิถุนายน 2567 . ดร.เอกภาพ – ดร.รัชนี พลซื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต3 ประธานเปิดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และเวลา 21.00 น. ประธานเปิดการแสดงหมอลำ คณะหมอลำใจเกินร้อย ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายกเทศมนตรีตำบลโพธ์ทอง นายประมวล ประเสริฐสังข์ โทร 062-125-1259 นางชนัญชิดา ชำนาญ ปลัดเทศบาล โทร. 093-5464151 และคณะ พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 18 หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์กร คหบดี สถานศึกษา พระสงฆ์ สาธารณสุข อนามัย ร่วมกิจกรรม


นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง กล่าวว่า คำขวัญตำบลโพธิ์ทอง โพธิ์ทองเมืองน่าอยู่ หลวงปู่แพงวัดโพธิ์ร้อยต้นศักดิ์สิทธิ์ วิถีประชาเศรษฐกิจพอเพียงลือล้ำค่าเครื่องจักรสาร พานบายศรี กลุ่มสตรีทอผ้า เลื่องลือล้ำค่าป่าใหญ่โคกคำปลากั้ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนทองทางทิศตะวันตก ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,375 ไร่ ภูมิประเทศจรด 6 ตำบลอำเภอโพนทอง อาทิ ทิศเหนือ จรด ตำบลคำนาดี ทิศตะวันออก จรด ตำบลแวง , สระนกแก้ว จำนวนหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน อาทิ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ร้อยต้น หมู่ที่ 2 บ้านโพนทองน้อย…หมู่ที่ 17 บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 18 บ้านวังทองวัฒนา
ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 10,039 แยกเป็นชาย 4,998 คน หญิง 5,041 คน เฉลี่ย 182 คน ตารางกิโลเมตร สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และบางส่วนประกอบอาชีพทำไร่และรับจ้าง สถานศึกษา 10 แห่ง สำนักสงฆ์ 13 แห่ง อนามัย 3 แห่ง


ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ครั้งนี้ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เพื่อสืบสานประเพณีฮีต12 คอง 14 บุญบั้งไฟเป็นประเพณีขอฟ้าขอฝนจากพญาแถนก่อนฤดูทำนา เพื่อให้ฟ้าฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล ได้ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ ที่สำคัญคือ เป็นการสร้างความรักความสามัคคีของชาวบ้านทั้ง18หมู่และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายๆอย่าง เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตเป็นปกติสุข เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ชุมชนอีกส่วนหนึ่ง
ดร.รัชนี พลซื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต3 ประธาน กล่าวว่า นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายเสียสละในการจัดประเพณีบุญบั้งไปตำบลโพธิ์ทอง ประจำปี ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งยังผลดีต่อการพัฒนาตำบลโพธิ์ทอง ในฐานนะส.ส.ร้อยเอ็ดเขต3
ได้นำความต้องการของพี่น้องในเขต3เสนอผ่านพรรคพลังประชารัฐ ทั้งท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ท่านพล.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ผลักดันงบประมาณมาช่วยเหลือทั้งทางด้านการเกษตร ผลผลิต พันธุ์ข้าว ปุ๋ย ช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุน น้ำ ถนน อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เห็นเป็นรูปธรรมหลายๆโครงการ ขอให้ท่านมั่นใจว่าส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 3 พรรคพลังประชารัฐจะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

สมนึก บุญศรี  รายงาน