Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร อบรมครูอาสาช่วยสอนเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร อบรมครูอาสาช่วยสอนเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือเทคนิค Scaffolding เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างความเข้าใจสำหรับครูและอาสาสมัครช่วยสอนเสริม ประจำปีงบประมาณ 2567 แก่ครูและอาสาสมัครช่วยสอนเสริม ของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้มีการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม จากห้องเรียน ให้สามารถอ่านออก
เขียนได้ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของสภากาชาดไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุ กดาหาร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ใต้ร่มพระบารมี ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยสำรวจนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่มีผลประเมินในการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับปรับปรุง ทั้งหมด 165 คน 60 โรงเรียน

สำหรับการอบรม เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อคู่มือเทคนิค Scaffolding เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้าใจ สำหรับครูและอาสาสมัครสอนเสริมและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสอนเสริม ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูภาษาไทย หรือครูประจำการภาษาไทย จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายรวมผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 102 คน

มีวิทยากรจากสภากาชาดไทย ประกอบด้วย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
พร้อมคณะ และดร.สมพล เข็มกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบูรพา ศูนย์ประสานงานกลางแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี

การพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ยังได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใย เด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้ได้พัฒนาให้เด็กนักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ โดยมีคุณครูจิตอาสาที่เข้ารับการอบรม จะได้นำแนวทางไปสอนเสริมให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในโรงเรียน ให้สามารถ อ่านออก เขียนได้ ในระดับที่เหมาะสมต่อไป.