วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(คลิบ) ทต.แม่ริม มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ หลักสูตรกลาง 70 ชั่วโมง (Care Giver)

ทต.แม่ริม มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ หลักสูตรกลาง 70 ชั่วโมง (Care Giver)

วันที่ 26 ม.ค.64 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ริม นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นประธานาในพิธี มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ จากศูนย์กลาง 70 ชั่วโมง (Care Giver) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยมีนางวิชนันท์ จุลบุตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติยบัตรในครั้งนี้

นายจุฬา สังข์เรืองเผยว่า โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีการอบรมอย่างเข้มข้น ซึ่งตนเองได้ดูแลและติดตามการดำเนินการอบรมมาโดยตลอด และต้องขอขอบคุณ ผอ.วิชนันท์ จุลบุตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ที่ได้ริเริ่มดำเนินการ ร่วมไปถึงอาสาสมัครที่เข้ารับการอบรมทุกท่านที่เสียสละเวลาของตนเองเพื่อมาเข้าร่วมในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นจิตอาสาในการดูแลสุขภาพ ของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ฯ ที่ต้องการการพึ่งพิง

นางวิชนันท์ จุลบุตร ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขฯ ผู้ดำเนินโครงการ วิชนันท์ จุลบุตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เผยว่าวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเพื่ออบรมพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง(Long Term Care)ด้านสุขภาพ โดยมีความมุ่งหวังว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพจากบุคลากร หรือทีมงาน Family Care Team ซึ่งเน้นการสร้างอาสาสมัคร Care Giver หรือนักบริบาลผู้สูงอายุ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยที่ทางอาสาสมัครกลุ่มนี้ ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรอบรมนักบริบาลผู้สูงอายุของกรมอนามัย อย่างน้อย 70 ชั่วโมง

โครงการ การอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ จากศูนย์กลาง 70 ชั่วโมง (Care Giver) ได้เปิดการอบรมตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. จนถึงวันที่ 2 ธ.ค.63 ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวน 24 คน แบ่งออกเป็น ชุมชนดวงดี 3 ราย ได้แก่ นางกษิษฐา ชื่นใจ, นางพรรณี ทองพลาย และนางอัมพร รัชฎา, ชุมชนต้นแก้ว 3 ราย ได้แก่ นางสมพร สมูลดี, นางพรรณี หีบคำ และนางนิตยา ขันธาตุ, ชุมชนห้วยโจ้ 3 ราย ได้แก่ นางจรรยา วงศ์เขื่อน, นางสมศรี เขาเขียว และนางอำพร อายุยืน, ชุมชนทุ่งหัวช้าง 3 ราย ได้แก่ นางวิลาวรรณ ช่างไม้, นางจิราพร วิทัศวัฒนา และนางสมนา กอมั่ง, ชุมชนทรายมูล 4 ราย ได้แก่ นางสมปอง คงงาม, นายอภิชาติ ขัดสงคราม, นางผกามาส ปุญญะวัฒน์ และนางพรรณี สุวรรณพงค์, ชุมชนขอนตาล 3 ราย ได้แก่ นางประภัสสร ปันดวง, นางปราณี สร้อยงาม และนางศิริกาญจนณ์ เดชคำฟู, ชุมชนท่าวังทอง 2 ราย ได้แก่ นางยุพิน ปัญญาเพิ่ม และนางอัมพร ทรายคำ, ชุมชนหมื่นถ้อย 1 ราย ได้แก่ นางกัลยา ฟักเขียว, ชุมชนห้วยโจ้ 1 ราย ได้แก่ นางอัมพร ใจตรง และชุมชนวัดอรุณนิวาส 1 ราย ได้แก่ นางบานเย็น ขันตรีกรม ซึ่งผู้เข้าอยรมทั้งหมดนี้ได้รับเกียรติบัตร รับรองการผ่านการอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ หลักสูตรกลาง 70 ชั่วโมง (Care Giver) จาก นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: