ราชบุรีประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด

ราชบุรีประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด

จ.ราชบุรี/ราชบุรีประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด
เมื่อวันที่16 ก.พ.2564

ที่ห้องประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นาย รณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้บริหาร ครู ร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนโรงเรียนเอกชนที่

มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระเป็นการแสดงความสำเร็จการทำคะแนนสอบ O-net เฉลี่ยสูงสุดระดับประเทศทุกสาระวิชา ในปี 2562จำนวน10 โรงเรียน และหน่วยงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบติดตาม คือ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี อีก1 แห่ง หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ”ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดราชบุรี”ด้วย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: