วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดราชบุรีคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอทอปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอทอปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดราชบุรี (Knowledge – Based OTOP : KBO) ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
โดยการประชุมในวันนี้คณะกรรมการฯได้ร่วมพิจารณาผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการโอทอปจากทั้งหมด 20 ผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งอาหาร, ผ้า เครื่องแต่งกาย, ของใช้, สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร คัดเลือกให้เหลือ 1 ผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดส่งเข้าประกวด KBO ระดับประเทศ โดยมีเกณฑ์ตัดสิน เช่น การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์, การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การเพิ่มเรื่องราวผลิตภัณฑ์, การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา และการพัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อปี 2562 เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดราชบุรี ผลิตภัณฑ์กระเป๋ากาบกล้วย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
สำหรับจังหวัดราชบุรีมีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนโอทอป ปี 2557-2563 รวมทั้งสิ้น 1,268 ราย 3,097 ผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นอาหาร ของใช้ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องดื่ม ตามลำดับ

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: