กาฬสินธุ์ขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

กาฬสินธุ์ขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมดึงทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ชั้น 4 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำพิธีลงนามความร่วมมือการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบสายสะพายเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วัน ให้กับนักเรียนและเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมี พ.อ.เรืองพงษ์ วงศ์ศรีสุข รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ จ.กาฬสินธุ์ได้น้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประทานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546

โดยบูรณาการแผนงานอย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การขับเคลื่อน 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การรณรงค์ปลูกจิตสำนึก เพื่อสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทำบันทึกลงนามระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอรวมทั้งหมด 45 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2564 ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป
ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับนโยบายการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการทูบีนัมเบอร์วัน จ.กาฬสินธุ์ ปี 2564 ได้กำหนดไว้ 6 นโยบายหลัก ประกอบด้วย 1.บรรจุโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เป็นวาระของจังหวัด ให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

2.ใช้ยุทธศาสตร์ทูบีนัมเบอร์วันในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชน 3.ส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการดังกล่าวในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในและนอกสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน เรือนจำ สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติ
4.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาทุกระดับ ในสถานประกอบการอำเภอละ 1 แห่ง ในชุมชน 1 หมู่บ้านต่อตำบล ในเรือนจำ สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติจำนวน 1 แห่ง ต่อหน่วยงาน และอำเภอทูบีนัมเบอร์วันทุกอำเภออย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน พร้อมพัฒนาต่อยอดชมรมสู่ศูนย์เพื่อนใจ และพัฒนาให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ 5.ให้ใช้สัญลักษณ์ทูบีนัมเบอร์วันเป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดและภัยสุขภาพ และ6.กำหนดให้ทุกวันพุธเป็นวันทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัด และใส่สายรัดข้อมือ หรือเสื้อ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ในการดำเนินการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด

%d bloggers like this: