วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดตั้งสภาอุสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดตั้งสภาอุสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือการจัดตั้งสภาอุสาหกรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัด มีหน้าที่ เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม ในการดำเนินบทบาทในฐานะองค์กรเอกชน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัดรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคเศรษฐกิจของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในภาคเหนือ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกำลังเจริญเติบโต และขยายตัวทั่วทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจอุสาหกรรมรายย่อย ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ โดยความร่วมมือของนักอุตสาหกรรมในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นด้วยกับการจัดตั้งสภาอุสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและชี้ชวนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมในภูมิภาค เพื่อให้เกิดประโยชน์ กับท้องถิ่นทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การพาณิชย์ การเงินการ ธนาคาร การบริการและการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

%d bloggers like this: