ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

(มีคลิป) คพ. เลือก อบต.ดอนแก้ว นำร่องดำเนินงานตาม“ข้อเสนอรูปแบบการคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท”

คพ. เลือก อบต.ดอนแก้ว นำร่องดำเนินงานตาม“ข้อเสนอรูปแบบการคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท”

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.66 ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลดอนแก้ว นายนพดล ณเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ,) พร้อมคณะรวมไปถึงสื่อมวลชนจากส่วนกลางพร้อมบรรยายสรุปการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อบต.ดอนแก้ว มีพื้นที่ 48.53 ตร.ม. (21,846 ไร่) มีประชากร 16,267 คน (8,603 ครัวเรือน) ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน มีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท อบต.ดอนแก้ว เป็นพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีกลไก ได้แก่ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียก ขยะแห้งทั่วไป (ขยะทั่วไป) ขยะแห้งที่ใช้ประโยชน์ได้ (ขยะรีไซเคิล) และขยะอันตราย โดย อบต. ไม่มีการแจกและตั้งถังขยะในชุมชน, สนับสนุนให้ประชาชนดำเนินการจัดการขยะด้วยตนเอง โดยใช้ระบบการเก็บค่าธรรมเนียมขยะที่แตกต่างกัน 4 ราคาในรูปแบบ “บุฟเฟ่ต์ขยะ” โดยถ้าจัดการเองได้มาก ค่าขยะจะถูกลง ดังนี้ ครัวเรือนคัดแยกขยะ ทำปุ๋ยหมักเอง นำขยะแห้งมาวางจุดรวบรวมเอง = ไม่เสียค่าธรรมเนียม, ครัวเรือนคัดแยกขยะ ทำปุ๋ยหมักเอง ให้อาสามาเก็บขยะแห้งที่บ้าน = 50 บาท/เดือน, ครัวเรือนคัดแยกขยะ นำขยะแห้งมาวางจุดรวบรวมเอง ให้อาสามาเก็บขยะเปียกที่บ้าน = 70 บาท/เดือน, ครัวเรือนคัดแยกขยะ ให้อาสามาเก็บขยะแห้งและขยะเปียกที่บ้าน = 90 บาท/เดือน, สร้างทีมงานจิตอาสาและทีมงานจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยให้มี “คณะทำงานจัดการขยะในชุมชน” และ “อาสาสมัครจัดเก็บขยะ” เพื่อช่วยการจัดการขยะและสร้างรายได้ให้กับผู้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน ด้วยเหตุนี้ อบต.ดอนแก้ว จึงถูกคัดเลือกเป็นหนึ่งในสี่พื้นที่นำร่องในการดำเนินงานตาม “ข้อเสนอรูปแบบ
การคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท” ที่ คพ. จัดทำร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมอนามัย

ทางด้านนายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ,) เปิดเผยว่า แนวนโยบายภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) แนวคิดการบริหารจัดการขยะ “ขยะ” ต้องไม่ใช่ “ขยะ” แต่“ขยะ” คือ “ทรัพยากร”ที่ต้องหมุนเวียนนำกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการลดการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

นายพิทยา กล่าวว่า คพ.ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมอนามัย ได้คัดเลือก อบต.ดอนแก้ว ซึ่งเป็น 1 ใน 4 พื้นที่ เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินงานตาม “ข้อเสนอรูปแบบการคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท” จุดเด่นในการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.ดอนแก้ว คือการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียก ขยะแห้งทั่วไป (ขยะทั่วไป) ขยะแห้งที่ใช้ประโยชน์ได้ (ขยะรีไซเคิล) และขยะอันตราย โดย อบต. ไม่มีการแจกและตั้งถังขยะในชุมชน

อบต.ดอนแก้ว สนับสนุนให้ประชาชนดำเนินการจัดการขยะด้วยตนเอง โดยใช้ระบบการเก็บค่าธรรมเนียมขยะที่แตกต่างกัน 4 ราคาในรูปแบบ “บุฟเฟ่ต์ขยะ” โดยถ้าจัดการเองได้มาก ค่าขยะจะถูกลง ดังนี้ 1) ครัวเรือนคัดแยกขยะ ทำปุ๋ยหมักเอง นำขยะแห้งมาวางจุดรวบรวมเอง ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2) ครัวเรือนคัดแยกขยะ ทำปุ๋ยหมักเอง ให้อาสามาเก็บขยะแห้งที่บ้าน เสียค่าธรรมเนียม 50 บาท/เดือน 3)ครัวเรือนคัดแยกขยะ นำขยะแห้งมาวางจุดรวบรวมเอง ให้อาสามาเก็บขยะเปียกที่บ้าน เสียค่าธรรมเนียม 70 บาท/เดือน และ4) ครัวเรือนคัดแยกขยะ ให้อาสามาเก็บขยะแห้งและขยะเปียกที่บ้าน เสียค่าธรรมเนียม 90 บาท/เดือน ด้วยเหตุนี้ อบต.ดอนแก้ว จึงถูกคัดเลือกเป็นหนึ่งในสี่พื้นที่นำร่องในการดำเนินงานตาม “ข้อเสนอรูปแบบการคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท” ที่ คพ. จัดทำร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมอนามัย

อบต.ดอนแก้ว ได้สร้างทีมงานจิตอาสาและทีมงานจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยให้มี “คณะทำงานจัดการขยะในชุมชน” และ “อาสาสมัครจัดเก็บขยะ” เพื่อช่วยการจัดการขยะและสร้างรายได้ให้กับผู้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน ด้วยเหตุนี้ อบต.ดอนแก้ว จึงถูกคัดเลือกเป็นหนึ่งในสี่พื้นที่นำร่องในการดำเนินงานตาม “ข้อเสนอรูปแบบการคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท” ที่ คพ. จัดทำร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมอนามัย นายพิทยา กล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง