ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดร่วมพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก

5 มิถุนายน 67  เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบทางไกล (Video Conference System) กับคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ดำเนินโครงการ 22 จังหวัด โดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม


การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความเป็นมา ผลการดำเนินการ รวมถึงแนวทางการพัฒนาระยะต่อไปของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ที่เป็นการส่งเสริมพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ต้นแบบ จนนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล และการขยายพื้นที่การพัฒนา ลงไปในพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก ในลุ่มน้ำมูล 9 จังหวัด คือ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร มหาสารคาม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด เน้นการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สำคัญ ในเรื่อง น้ำ สิ่งแวดล้อม และอาชีพ โดยเน้นการสนับสนุนหรือเสริมงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในรูปแบบบูรณาการแผนงาน งบประมาณจากภาครัฐและเอกชนเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่อีกด้วย

สมนึก บุญศรี  รายงาน