ข่าวพัทยา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เมืองพัทยาเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ปลุกจิตสำนึกในสถานศึกษาและชุมชน

5 มิถุนายน 67 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) โดยมี นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในวงกว้างระดับโลก เป็นพลังที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจที่จะเปลี่ยนโลกไปในทางที่จะสนับสนุนความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จึงได้ร่วมกับชุมชนหนองใหญ่บ้านล่าง หนองใหญ่บ้านบน หนองใหญ่พัฒนา รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น ภายใต้แนวคิด “Our Land Our Future” แผ่นดินของเรา อนาคตของเรา  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเด็กไทยใส่ใจประหยัด รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ การคัดแยกขยะ การแสดงจากน้องๆ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดารุ้ลอิบาดะห์ และร่วมเก็บขยะ ทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนโดยรอบ

รวมทั้งเพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปใช้กับบ้านเรือนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เก่ง ณ สงขลา รายงาน