คณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีการศึกษา 2563 ที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 09.00 น.วันที่ 24 ก.พ.2564

โดยมีนายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม รองผู้อํานวยการโรงเรียน อาจารย์ และนักเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน ม.ต้น ประจําปีการศึกษา 2563 โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ได้มอบหมายให้ นายมานนท์ ตาทอง ปลัดอําเภอคลองใหญ่กล่าวรายงานต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โดยมีนางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครนายก เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการจํานวน 5 คน เข้าร่วมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน พร้อมด้วยสักขีพยานภาคีเครือข่ายต่างๆและคณะครูอาจารย์ ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องและหน่วยงานต่างอื่นๆเข้าร่วมโดยมีอาจารย์บัวภา จางวางแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระฯการอาชีพให้คําแนะนําสอบถามข้อมูลต่างๆของนักเรียนที่เข้าร่วมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ต้น และ วันที่ 25 ก.พ.

ประเมิน ม.ปลาย จํานวน 2 วัน จากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องคณะครูอาจารย์และอื่นๆว่า งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากนํ้าพระทัยอันเบี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงมีพระราชปรารภแด่ฯพลฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในปี พศ.2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2506 และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า มีนักเรียนจํานวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนทีมีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานในขณะนั้นได้น้อมนําพระราชปรารภมาพิจารณาดําเนินการด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

และถือเป็นภารกิจสําคัญที่ปฎิบัติสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และภาคีเครือข่ายต่างๆได้คัดเลือก นายนัฐวัฒน์ อินทเกษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเข้าร่วมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ขึ้น ที่โรงเรียนมีทั้งเรียนทั้งหมด 1.000 กว่าคน เป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีทักษะการทํางาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีกิจกรรมและผลงานดีเด่นตามเกณฑ์กําหนดไว้ จึงได้มีการคัดเลือกเข้ามารับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ต้น วันนี้นายนัฐวัฒน์ จึงได้ขอบคุณที่มีหน่วยงานทุกภาคีทุกเครือข่ายและคณะครูอาจารย์ให้คําติชมเป็นจํานวนมากในการร่วมกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

%d bloggers like this: