วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เกษตรฯ สั่งสกัดส้มโอลักลอบนำเข้าหวังสวมสิทธิ์ใบ GAP ส่งออกประเทศที่ 3

เกษตรฯ สั่งสกัดส้มโอลักลอบนำเข้าหวังสวมสิทธิ์ใบ GAP ส่งออกประเทศที่ 3

กรมวิชาการเกษตร ฮึ่ม! สั่งด่านตรวจพืชคุมเข้มส้มโอลักลอบนำเข้าหวังสวมสิทธิ์ใบรับรอง GAP ไทยส่งออกประเทศที่ 3 หลังด่านตรวจพืชเชียงของเมินออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้ผู้ประกอบการนำเข้าส้มโอต่างประเทศมาขอใบรับรอง ย้ำส้มโอเป็นสิ่งต้องห้ามตามพ.ร.บ.กักพืช นำเข้าไทยได้เฉพาะประเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้วเท่านั้น กำชับทุกด่านเข้มงวดป้องกันผลไม้ต่างชาติเล็ดลอดสวมสิทธิ์ หากพบเบาะแสพร้อมดำเนินการทันที

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ได้รับรายงานจากด่านตรวจพืชเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ว่า มีผู้ประกอบการบางรายในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้นำส้มโอนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาขอออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการส่งออกไปยังประเทศที่ 3 ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตรพบว่าเป็นส้มโอที่ต้องสงสัยว่าลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วนำมาขอออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อสวมสิทธิ์ส่งออกเป็นส้มโอไทย กรมจึงปฏิเสธที่จะออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้

ก่อนหน้านี้กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ กรณีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้ปลูกส้มโอในจังหวัดพิจิตรว่ามีผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร รับซื้อส้มโอนำเข้าจากเวียดนามแล้วนำมาเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่จังหวัดพิจิตรก่อนส่งออกไปจีน ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เข้าไปดำเนินการตรวจสอบโรงคัดบรรจุดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งแล้ว

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ส้มโอจัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามพระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ.2507.ซึ่งการนำเข้าหรือนำผ่านต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชก่อนจึงจะสามารถนำเข้าหรือนำผ่านมาในราชอาณาจักรได้ และต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร.เรื่อง.หลักเกณฑ์.วิธีการและเงื่อนไขการนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม.สิ่งกำกัด.และสิ่งไม่ต้องห้าม.พ.ศ..2551.และเงื่อนไขการนำเข้าที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกำหนด โดยปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าผลส้มโอสดจากต่างประเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้วเท่านั้น แต่สำหรับการนำผ่านผลส้มโอสดยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากยังไม่มีแหล่งใดผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช

“ได้กำชับให้ด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตรทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวังและตรวจสอบผลส้มโอสดที่อาจนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้นำผลไม้จากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์ใบรับรอง GAP ของไทยแล้วส่งออกไปประเทศที่ 3 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศและอาจทำให้มีแมลงศัตรูพืชกักกันที่ไม่เคยมีในประเทศติดเข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศได้ โดยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ต้องตรวจสอบข้อมูลชื่อผู้รับ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ จำนวนตู้สินค้า ปริมาณที่นำเข้า พิจารณาความถูกต้องของคำขอใบรับรองสุขอนามัยพืช และตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนสวน หากพบเบาะแสหรือการกระทำผิดให้รายงานกรมทราบเพื่อดำเนินการต่อไปทันที” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

*************************
พนารัตน์ เสรีทวีกุล : ข่าว
กลุ่มประชาสัมพันธ์ / โทร.062 345 1821
วันที่ 15 มีนาคม 2564

%d bloggers like this: