วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการลงพื้นที่สำรวจอัตลักษณ์ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน

โครงการลงพื้นที่สำรวจอัตลักษณ์ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ปีงบประมาณ 2563 ให้ดำเนินโครงการ “สร้างพลเมืองตื่นรู้ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์สื่อชุมขนแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนและ
ภาคประชาสังคมในจังหวัดพิษณุโลก” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองตื่นรู้ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์สื่อชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมของเยาวชนและภาคประชาสังคมในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักเรียนระดับมัธยมปลาย และภาคประชา
สังคมในพื้นที่ของท่าน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยมีหัวหน้าโครงการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ อาจารย์

ประจำภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นั้นในการนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คณะผู้ดำเนินโครงการฯ จึงขอ
ความอนุเคราะห์และ สำรวจอัตลักษณ์ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน
ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.30
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
อินรา ๙สน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์)
หัวหน้าโครงการฯ

%d bloggers like this: