จังหวัดสุโขทัยเปิดงานสักการะพระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย ประจําปี 2564

จังหวัดสุโขทัยเปิดงานสักการะพระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย ประจําปี 2564

วันนี้ (30 มีนาคม 2564) เวลา 18.30 น. ที่เวทีการแสดงคอนเสิร์ต ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานสักการะพระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย ประจําปี 2564 เพื่อสักการะองค์พระแม่ย่า ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวจังหวัด สโขทัยและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี การแสดงของดี ชาวจังหวัดสุโขทัย การออกร้าน การจําหน่ายสินค้าราคาถูก และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด อีกทั้งจะเป็นการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสุโขทัย ให้คงอยู่สืบไป โดยงานสักการะพระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย ประจําปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2564 – 8 เมษายน 2564 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่นของจังหวัดสุโขทัย

ในสมัยสุโขทัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คือ เทวดาที่อยู่ที่เขาหลวงที่เรียกว่า พระขะพุง ซึ่งเชื่อกันว่าคือ พระแม่ย่ในปัจจุบัน โดยในปี พุทธศักราช 2458 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพได้เสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือ ได้รับสั่งให้พระยารามราชภักดี เจ้าเมืองสุโขทัยสมัยนั้น อัญเชิญพระแม่ย่ามาประดิษฐานไว้บนศาลากลาง หลังเดิม ซึ่งปัจจุบันถูกรื้อไปแล้วต่อมาปี พุทธศักราช 2496 จังหวัด สุโขทัยได้สร้างศาลพระแม่ย่าขึ้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดและอัญเชิญ พระแม่ย่าขึ้นประดิษฐานปรากฏว่ามีประชาชนมาสักการะบูชากราบไหว้ เป็นจํานวนมากเพราะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของชาวจังหวัด สุโขทัยดังนั้น ในทุกปีทางจังหวัดสุโขทัยจึงได้จัดให้มีงานเฉลิมฉลองพระแม่ย่าเป็นงานประจําปีของจังหวัดสืบมา

กิตติพรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939

%d bloggers like this: