วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายอำเภอโพธิ์ เป็นประธาน การประชุมหารือมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)(ศปก.อ.)

ร้อยเอ็ด•••••••

นายอำเภอโพธิ์ เป็นประธาน การประชุมหารือมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)(ศปก.อ.)

วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ในเวลา 14.00 น. นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด- 19) (ศปก.อ.) โพธิ์ชัย เป็นประธานประชุมหารือมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา 9 และประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อดำเนินการในพื้นที่ต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย ชั้น 2

•••••••
ภาพ/ข่าว. บพิตร จำปา
รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: