ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน พื้นที่ต้นแบบอำเภอธวัชบุรี

10 มิถุนายน 67  ที่ห้องประชุมอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมติดตามชุดปฏิบัติการประจำตำบล ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน พื้นที่ตนแบบอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (กลุ่มที่ 1) พื้นที่ตำบลธวัชบุรี ตำบลธงธานี และตำบลบึงนคร

โดยมี นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการชุดปฏิบัติการประจำตำบลฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ตำบลธวัชบุรี ตำบลธงธานี และตำบลบึงนคร

ทั้งนี้ ทุกตำบลในพื้นที่ของอำเภอธวัชบุรี ได้เข้าสู่กระบวนการในระยะเร่งด่วนแล้ว โดยมี 3 ขั้นตอน สำคัญ และในห้วงนี้อยู่ใน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ (6 มิ.ย. – 14 มิ.ย.67) โดยมีการประชาคมหมู่บ้าน ค้นหาผู้ค้า ผู้เสพ จิตเวชจากการยาเสพติด โดย RE-X-Ray ประชาชนทุกคน ควบคู่ไปกับการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชน จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 และ ที่3 ต่อไป ซึ่งจังหวัดจะมีการประชุมและติดตามผลทุกระยะ

สมนึก บุญศรี  รายงาน