วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // รองผู้ว่าฯสุราษฎร์ฯ เปิดงานรวมพลังภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาคใต้ “สุราษฎร์ธานี ฝ่าวิกฤต สู่ชีวิตวิถีใหม่” .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุม อบจ.สุราษฎร์ธานี นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุม รวมพลังภาคีเครือข่ายงานสร้างสุขภาคใต้ ” สุราษฎร์ธานี : ฝ่าวิกฤต สู่ชีวิต วิถีใหม่ ” โดยมี ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และนางอรณัส ยวงทอง รองนายแพทย์ สสจ.ฯ กล่าวราย งาน ซึ่งมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วม โดยมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมจากภาคส่วนต่างๆด้วยทั้งนี้ การจัดงานได้เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ โดยมีประเด็นการเสวนา 5 ประเด็นคือ

• แหล่งอาหาร เขา ป่า นา เล

• สุขภาวะเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ

• การท่องเที่ยว โดยชุมชน

• บทเรียนการจัดการ โควิด-19

• สุขภาวะทางทะเล โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ ปัญญาหรือจิตวิญญาณ และสังคมโดยเริ่มจากตนเองไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนายสาโรช กาญจนพงศ์ กล่าวว่าการระดมพลังภาคีเครือข่ายงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่สุราษฎร์ธานี เนื่องจาก ประเด็นในการเสวนาล้วนเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งหวังว่าการเสวนาจะเป็นการถอดบทเรียนและเกิดประโยชน์ต่อ การวางแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกทางหนึ่งด้วย .

%d bloggers like this: