วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หน่วยงานภาครัฐแม่สาย วางมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 แรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการ โรงงาน – หอพัก – คนขับรถขนส่งสินค้า

หน่วยงานภาครัฐแม่สาย วางมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 แรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการ โรงงาน – หอพัก – คนขับรถขนส่งสินค้า

/////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 13.30 น. นายประสงค์หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่สาย พร้อมหัวหน้าหน่วยภาครัฐในพื้นที่ อ.แม่สาย และผู้ประกอบการกิจการโรงงาน – หอพัก – นายจ้างคนขับรถขนส่งสินค้าชายแดนแม่สาย ได้เข้าร่วมวาระการประชุมตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ อ.แม่สาย ทั้ง 8 ตำบล 86 หมูบ้าน ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช 750 ปี ที่ว่าการ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.ขอให้สถานประกอบการโรงงานทุกแห่งประเมินตนเองด้วย Platform Online Thai Stop Covid Plus อย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อครั้งทางเว็บไซต์ https://stopCovidanamai.moph.go.th/th 2. ขอให้พนักงานดำเนินการคัดกรองก่อนเข้าโรงงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแพร่เชื้อในสถานประกอบการโรงงานด้วย Platform Online Thai Save Thai ทางเว็บไซต์ https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php 3.สนับสนุนให้พนักงานสมัครใจเข้าร่วมการจัดการสุขภาพผ่านโครงการ“ ก้าวท้าใจ” เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้มีภูมิต้านทานโรคทางเว็บไซต์https://activefarm.anamai.moph.go.th/KTJSS3 4. ขอให้สถานประกอบกิจการโรงงานที่มีคนงานตั้งแต่ 500 คนขึ้นไปทำการประเมินตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และโรงงานทั้งหมดในพื้นที่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 5.จังหวัดเชียงรายจะมีการตรวจประเมินโรงงาน (Onsite) 10-20 เปอร์เซนต์

จากกลุ่มเป้าหมายในข้อ 4 (กรณีโรงงานขนาดใหญ่ / โรงงานที่มีการระบาดของเชื้อโควิด -19 (COMID-19) ได้คะแนนการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) 6. ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงานเพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทางซึ่งเป็นมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 7.วางระบบและทำการคัดกรองพนักงานและคนงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานเช่นการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหากพบว่ามีความผิดปกติหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
8. สุ่มตรวจหาเชื้อโรคในเชิงรุกในพนักงานและคนงานเป็นระยะในกรณีพบข้อสงสัยให้ทำการตรวจหาเชื้อโรคผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งหมดและมีมาตรการในการคัดแยกบุคคลเพื่อรอการดำเนินการของภาครัฐต่อไป
9.จัดเตรียมสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อภายในสถานประกอบการ
10.สนับสนุนให้พนักงานและคนงานใช้แอปพลิเคชัน“ หมอชนะ / Morchana”-ในการติดตามและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
11.ประชาสัมพันธ์แนวทางการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อตามแนวทางรัฐบาลอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอโดยติดตามและปฏิบัติตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดทั้งนี้ ตามคำสั่งของหัวหน้าควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ได้ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////// รายงาน //////////

%d bloggers like this: