ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 2 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 279 รายรักษาหายสะสม 259 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ใน โรงพยาบาล 14 ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 2 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 279 รายรักษาหายสะสม 259 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ใน
โรงพยาบาล 14 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184/ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564 รักษาหายสะสม 259 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ใน
โรงพยาบาล 14 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 2 ราย (ยอดติดเชื้อสะสมรวม 279 ราย) ดังนี้
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 278 (รายที่ 1 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 62 ปี ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด ประวัติเสี่ยง เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ พบเชื้อจากการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 3 เข้ารักษาที่ รพ.ร้อยเอ็ด
อำเภอโพธิ์ชัย 1 ราย เดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 279 (รายที่ 2 ของวันนี้ เพศชาย อายุ 16 ปี ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย ประวัติเสี่ยง เดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรปราการ ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ เข้ารักษาที่ รพ.ร้อยเอ็ด ส่วนรายละเอียดประวัติเสี่ยงจะแจ้งใน Time Line ต่อไป
ข้อมูลการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.)
จำนวนเป้าหมายประชากรที่จะได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 750, 147 คน/ยอดจองวัคซีน 274,670 คน (ร้อยละ 36.62)
– จำนวนผู้ลงทะเบียนในระบบร้อยเอ็ดพร้อม จำนวน 20,316 คน / จองคิวลำดับการฉีดและเลือกหน่วยบริการฉีดแล้ว จำนวน 15,878 คน
– จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการจัดสรรวัคซีนทั้งสิ้น 58,725 โด๊ส / ฉีดไปแล้ว 40,692 โด๊ส (ร้อยละ 69.29 )
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชานประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนจองฉีดวัคชีน ผ่าน Line

“ร้อยเอ็ดพร้อม” เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับท่านที่ไม่สามารถจองผ่านระบบนี้ได้ ให้ติดต่อ โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต. ในพื้นที่ของท่น หรือโทรศัพท์สอบถามเบอร์ Call Center ของโรงพยาบาลทุกอำเภอ ดูข้อมูล
เพิ่มเติมที่ www.sasuk101.moph.go.th หรือโทร 08-0990-5070
แจ้งสื่อสารความเสี่ยง ถึงผู้ที่เดินทางมากับรถโดยสาร บริษัทประหยัดทัวร์ สายกรุงเทพฯ – พนมไพร หมายเลขรถ7125
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. ออกจากขนส่งหมอชิต ถึง บซส.สุวรรณภูมิ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 05.00 น.
ขอให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง 14 วัน(ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น
ลิ้นไม่รู้รส ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184/ข่าว
Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด